Calendar Creștin Ortodox, 30 septembrie 2021. Ce mare sărbătoare este astăzi

Creștinii sărbătoresc un mare sfânt joi, 30 septembrie 2021!

Autor: Loredana Dobre

In articol:

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, pe data de 30 septembrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei.

Calendar Creștin Ortodox, 30 septembrie 2021. Cine a fost Sfântul Grigorie Luminătorul 

Sfântul Grigorie Luminătorul  s-a născut la Valarshapat, capitala provinciei Ararat, în Armenia. Descendent al unei familii nobile, Grigorie a fost trimis în Cezareea Capadociei, unde a fost botezat și crescut în credinţa creştină, notează crestinortodox.ro. Tot aici se căsătorește și are doi fii: pe Vhartanes și Aristages. 

Citeste si: 20 versete biblice de încurajare pentru tine și cei dragi

Apostolul Armeniei Sfântul Grigorie Luminătorul i-a hirotonit episcopi pe cei doi fii ai săi. Aristages a fost succesorul tatălui său la tronul patriarhal al Armeniei. Acesta a participat şi la sinodul I ecumenic de la Niceea (325). Se pare că Sfântul Grigorie ar fi făcut o călătorie la Roma împreună cu Tiridates.

Cine a fost Sfântul Grigorie Luminătorul 

Spre sfârşitul vieţii, Sfântul Grigorie Luminătorul se retrage pentru a duce o viaţă solitară într-o peşteră din Manyea, în provincia Ţăran.

Deși moare în sălbăticie, nişte păstori îi găsesc trupul şi, neştiind cine era, i-au ridicat deasupra lui o movilă de pietre.

Sfântul Grigorie Luminatorul a fost primul episcop al Armeniei și încreștinătorul poporului armean. El a trecut la cele veșnice după 31 de ani de păstorire. O părticică din moaștele sale se află la Biserica „Sfântul Gheorghe"- Vechi din București. 

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Ierarhe Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Citeste si: Calendar Ortodox OCTOMBRIE 2021. Marile sărbători ale lunii octombrie

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară întru adâncul nepătimirii, Te rog, îneacă-i. Pentru ca Ţie, ca într-o alăută în omorârea trupului, să-Ţi cânt cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un păstor priveghetor, ca un mucenic sfinţit, stând înaintea Preacinstitei Treimi purtător de cunună, prin sfinţitele tale rugăciuni, adormi chipurile cele întunecoase ale patimilor mele, cel ce te laud pe tine, Fericite Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminătorul cel neapus, ierarhul cel mare, păstorul cel mult chinuit, care a petrecut întru nevoinţe, lauda Armeniei, astăzi la ospăţ ne-a chemat pe noi credincioşii, adunându-ne să-l fericim pe dânsul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umplându-te de apele cele vii ale Duhului, ai ieşit ca un râu din Edenul cel înţelegător, adăpând faţa Bisericii şi uscând noianul nebuniei idolilor, Fericite Grigorie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin Crucea Celui Ce S-a Întrupat din tine, Preacurată, întărindu-se femeile, tare s-au luptat şi s-au adus Lui după tine, Fecioară, strălucind cu strălucirile Fecioriei şi cu sângele muceniciei.

Cântarea a 3-a. Irmos: Biserica cea stearpă...

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu pălmuirile nevoinţelor tale ai sfărâmat fălcile leilor şi cu pâraiele sângiurilor ai înecat spurcăciunile demonilor şi din rădăcină ai surpat stâlpii cei idoleşti, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nici prelungirea chinurilor, nici muncile cele cumplite, nici închisoarea cea îndelungată în groapa cea prea întunecoasă, nu au răzvrătit cugetul tău cel tare, mucenice, vrednicule de laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ochilor tăi nu le-ai dat dormitare, mucenice, până ce ai arătat fii zilei pe cei biruiţi de dormitarea răutăţii păgâneşti, care cântau: Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Muceniţa Ripsimia cunoscându-te pe tine Singura Curată Maică Fecioară, s-a biruit de dragostea frumuseţilor tale. Şi strălucind în chinuri, s-a adus lui Hristos pe urma ta.

Irmosul:

Biserica cea stearpă a născut din păgâni şi adunarea cea cu mulţi fii a slăbit. Minunatului Dumnezeului nostru să-I cântăm: Sfânt eşti Doamne.

Cine a fost Sfântul Grigorie Luminătorul 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce şade în Mărire pe Scaunul Dumnezeirii, pe Nor Uşor a venit Iisus Cel mai presus de Dumnezeire, prin Palmă Curată şi a mântuit pe cei ce cântă: Slavă Hristoase, puterii Tale.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Citeste si: De ce se ține post miercurea și vinerea. Care sunt beneficiile acestui ritual

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Domnul Cel Preaînalt întru mărire, te-a suit pe tine, mărite, la înălţimea cea mărită a muceniciei, ale Cărui patimi cu bucurie le-ai închipuit, sfinţite mucenice, cântând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe vrăjmaşul cel ce ca un fără de Dumnezeu strica tot pământul armenilor, cu putere Dumnezeiască l-ai surpat şi strălucind ca un luminător, ai luminat pe cei ce zăceau în întunericul deşertăciunii, Preaînţelepte Ierarhe Grigorie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Dumnezeieştile tale învăţături, Sfinte Grigorie, cu mult ai înmulţit şi ai adus Ziditorului tău talantul, prin cei ce s-au mântuit şi ai primit de la Dânsul moştenirea cea veşnică: Împărăţia Cerului şi luminarea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Înfrumuseţată, ca pe o Aleasă, ca pe o Frumoasă te-au iubit pe tine tinerele fecioare, cele ce s-au nevoit împreună cu Sfânta Ripsimia. Şi veselindu-se, s-au adus Fiului tău, pe urma ta, Maică Fecioară Marie.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Semn în chip de Cruce de faţă ai văzut, luminând ca lumina şi risipind noaptea cea idolească şi pe credincioşi făcându-i fii ai Luminii.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, cel ce ai fost mulţi ani împreună cu fiarele în groapă adâncă, te-a mântuit Dumnezeu, ca pe cel ce cu Lumina Dumnezeiescului Cuvânt voiai să luminezi pe cei fără minte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Muceniceşte nevoindu-te, ca un biruitor te-ai încununat şi ungându-te cu mirul arhieriei, ai uns popoare izbăvindu-le de înşelăciunea cea vicleană, Sfinte Grigorie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioarele cele ce au simţit mirosul mirului, al Cuvântului Ce a strălucit din tine, Preacurată Fecioară, prin pătimiri nevoitoare au bineplăcut Lui bucurându-se.

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-am mai înainte...

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea cuvintelor tale pururea s-au sfărâmat şi s-au surpat idolii cei neîntăriţi ai demonilor. Iar inimile credincioşilor s-au întărit în dragostea lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Tiridat, cel ce mai înainte era lup sălbatic, l-ai adus Domnului ca pe un miel legat; care acum este mântuit, pentru mare bogăţie a milostivirii lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De învăţături nerătăcite slujindu-te, ierarhe, ai arătat celor rătăciţi calea cea Dumnezeiască ca un păstor şi următor al Păstorului Celui Adevărat, Preasfinte Ierarhe Grigorie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Citeste si: Rugăciunea puternică pentru dezlegare blestem și de toată lucrarea diavolească

Dacă a cunoscut Sfânta Ripsimia, Răstignit pe Cel Întrupat din tine, Născătoare de Dumnezeu, s-a răstignit împreună cu Dânsul, ca o mieluşea cu Păstorul ei, ca o jertfa fără prihană lui Dumnezeu.

Irmosul:

Strigat-a mai înainte, închipuind îngroparea ta cea de trei zile, proorocul Iona, în chit rugându-se: din stricăciune mă mântuieşte, Iisuse, Împărate al Puterilor.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe propovăduitorii cei tari...

Pe cel mărit şi ierarh, ca pe un nevoitor al adevărului, astăzi să-l lăudăm toţi cu cântări şi cu imne de laude; pe păstorul şi învăţătorul cel priveghelnic, pe Sfântul Grigorie Luminătorul a toată lumea, căci se roagă lui Hristos să ne mântuim noi.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii lui Avraam oarecând în Babilon, văpaia cuptorului au călcat, cu laude cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdând multe feluri de chinuri, mucenice, pe mulţi ai mântuit de chinurile muncii celei viitoare, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te pe tine casă Preasfintei Treimi, mucenice, ai surpat la pământ capiştile idolilor şi ai ridicat biserici Cuvântului Celui Ce toate le vede, spre mântuirea poporului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai lucrător de cele sfinte, cu fierbinţeală aducându-te întâi pe tine jertfă Stăpânului tău. Pe care jertfindu-l, l-ai dat celor cu bună credinţă, spre mântuirea sufletelor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioare împodobite cu cununi muceniceşti, s-au adus lui Dumnezeu, Cel Ce a răsărit din Fecioară, strigând cu cântări: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri!

Cântarea a 8-a. Irmos: Mântuitorule al tuturor...

Stih: S finte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoindu-te după Lege, foarte tare ai ruşinat pe vrăjmaşii cei fărădelege, Sfinţite Grigorie; şi ai adus lui Dumnezeu poporul cel ce cântă: Binecuvântaţi, toate lucrurile, pe Domnul!

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ogorând holda cea neroditoare, ai semănat seminţele cuvântului, culegând însutit bună rodirea spicelor cele cuvântătoare, care bine au rodit, plugarului sufletelor.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu strălucirile cuvintelor tale ai luminat şi ai adus multe zeci de mii Celui Ce pentru noi a răbdat patimi de bunăvoie, Căruia îi cântăm: Binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfânta Ripsimia, netemându-se de mulţimea chinurilor şi nesupunându-se dezmierdărilor trupului, mărturisea pe Domnul Cel din Fecioară, cântând: Binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul!

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mântuitorule al tuturor Atotputernice, pe cei ce se ţineau de dreapta credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai rourat şi i-ai învăţat să cânte: toate lucrurile, binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul!

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva adică, prin boala...

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întărit cu puterea lui Hristos, ai suferit durerea chinurilor, ai sfărâmat stâlpii demonilor, ai surpat la pământ capiştile idolilor şi pe popoarele cele din necunoştinţă le-ai luminat, preacinstite, sfinţite mucenice.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Luceafăr de dimineaţă ne-a răsărit nouă pomenirea ta, aducându-ne lumina darurilor. Căci tu te-ai arătat locaş Dumnezeieştii Lumini şi te-ai mutat către Lumina Cea Neapusă, luminându-te bogat cu Dumnezeieştile revărsări de lumină, Cuvioase Părinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai împreună vorbitor cu proorocii, întocmai de o petrecere cu mucenicii, cu cuvioşii, cu Apostolii, cu arhiereii şi deopotrivă cu îngerii şi cu Arhanghelii. Cu care împreună roagă-te, Iubitorului de oameni, pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine, Părinte Grigorie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcut-au vitejii femeile cele cinstite, îndreptând căderea Evei. Suferit-au întreite valuri de dureri şi pe cel ce se lăuda cu lucruri mari la înălţime, cu mândrie, l-au sfărâmat sub picioarele lor cele frumoase. Pe care după vrednicie le fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Luminându-se Sfânta Ripsimia cu Lumina Feţei Celui Ce a strălucit din tine, Pururea Fecioară, cu dragoste necuprinsă a închipuit în trupul său patimile şi moartea Lui. Pentru aceea dimpreună cu tine acum se veseleşte.

Irmosul:

Eva adică, prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus. Iar tu, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii ai înflorit binecuvântare. Pentru aceasta toţi te mărim.

 

SURSE: doxologia.ro, crestinortodox.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Alina Pușcău, ultimele imagini înainte să fie "lovită" de COVID și să apară plângând! Ce declara la ultimul eveniment, cu doar câteva zile înainte să ajungă la...

DOZA BOOSTER Unde poți face a treia doză de vaccin anti-COVID

Alertă de incendiu la Spitalul Judeţean Timișoara! Peste 20 de pompieri au intervenit de urgență, după ce s-a simțit un miros puternic de fum

Horoscop 23 Octombrie 2021: Vărsătorii au parte numai de succese, Gemenii ar trebui să fie atenți la starea lor de spirit

INTERZIS VACCINUL PFIZER! Decizia luată chiar acum. Cine a oprit vaccinarea

SMILEY se desparte de Gina Pistol! A aflat ce a făcut aceasta ca să devină prezentatoare la Antena 1! ESTE SCANDAL IMENS!

După Coronavirus ne mai lovește ceva neașteptat. Ajunge și în România. Scenariul periculos venit direct de la UE

VIDEO | Doliu la Steaua! A murit unul dintre cei mai mari antrenori, vedetă și pe Netflix

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies