Calendar Creștin Ortodox, 6 septembrie 2021. Ce mare sărbătoare este astăzi și cui spun românii „la mulți ani”

Creștinii sărbătoresc un mare sfânt luni, 6 septembrie 2021!

Autor: Loredana Dobre

In articol:

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, pe data de 6 septembrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul arhanghel Mihail din Colose. Toți cei care poartă numele de Mihai, Mihaela ori alte derivate își sărbătoresc luni onomastica.

Calendar Creștin Ortodox, 6 septembrie 2021. Cine a fost Sfântul Arhanghel Mihail din Colose

Sfântul Apostol Ioan a prorocit o apropiată vizită providenţială a prinţului arhanghelilor, Mihail, în locul numit Heretopa. La scurt timp, în acel loc a izbucnit din pământ un izvor vindecător de toată boala. Unul din multii credincioşi care s-au perindat pe la acest izvor, a cărui fiică s-a vindecat prin această apa, a contruit pe acel loc, în semn de recunoştiinţă, o mica biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Citeste si: Rugăciune pentru găsirea unui loc de muncă. Cum să te rogi dacă ai nevoie de ajutor divin

Nouăzeci de ani mai târziu, în această biserică s-a aşezat, spre a practica asceza şi a servi la altar, un tânăr numit Arhip, originar din Hierapolis. Pentru zelul şi dragostea acestui tânăr atlet al lui Hristos, Dumnezeu i-a dat harul de a face minuni şi vindecări, scrie creștinortodox.ro.

Niște elini, invidioși din pricina minunilor preamărite ce se făceau în biserica Arhistrategului Mihail, au vrut să abată râul care curgea acolo aproape şi să-l pornească asupra Bisericii, ca să înece şi Biserică şi să piardă şi pe Arhip. Dar dumnezeiescul Arhistrateg, însuşi arătându-se şi poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze, a lovit cu un toiag piatră, şi făcând cale apei printr-însa, de atunci până în ziua de astăzi, se vede cum acolo este înghiţită apa şi se mistuieşte.

Canon de rugăciune la Sărbătoarea pomenirii minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

Tropar la Sărbătoarea pomenirii minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose, glasul al 4-lea:

Mai mare Voievodule al Oştilor Cereşti, Mihaile, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, ca să ne acoperi pe noi cu rugăciunile tale şi cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupeşti. Păzeşte-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: mântuieşte-ne din nevoi, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umple de Duhul; şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Citeste si: Rugăciunea copiilor pentru părinți. Cât de important este să ne rugăm pentru cei care ne-au adus pe lume

Stih: Sfinte Arhanghele Mihai l, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce eşti luminat totdeauna cu Dumnezeieştile străluciri, luminează gândul meu, ca să te laud pe tine, Arhistrategule al Oştilor celor de sus, cel ce eşti întărirea tuturor celor ce aleargă către tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gândul cel mai înainte fără de început te-a arătat pe tine începător cetei celei mai presus de lume, Arhistrategule, lumină celor din întuneric şi Dumnezeiască strălucire Bisericii Lui, pururea pomenite.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind povăţuitor minţilor celor îngereşti întru Duhul, Preabunule Mihaile, te-ai dat celor de jos ocrotire, tărie şi sabie, înjunghiind şi pierzând pe vrăjmaşi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară fără prihană, Podoaba îngerilor, Ajutătoarea oamenilor, tu îmi ajută mie celui ce sunt primejduit în marea vieţii şi pururea cad în viforul păcatului.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm; ci întru Tine, Înţelepciunea Tatălui Cea Ipostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Putere Dumnezeiască, prealăudate Voievodule al Oştilor, înconjori tot pământul, scoţându-ne din răutăţi pe noi, care chemăm Dumnezeiesc numele tău.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai oglindă curată Dumnezeieştii Lumini, primind luminat arătările cinstitului Duh, Mihaile întâiule Înger, vrednicule de minuni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a alcătuit minţile cele fără de materie, S-a sălăşluit în pântecele tău cel de materie, de bunăvoie, Preacurată, Cel Nevăzut arătându-Se cu Trup.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce şade întru mărire pe Scaunul Dumnezeirii pe Nor Uşor a venit, Iisus Cel mai presus de toate prin Palmă Curată şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă Hristoase Puterii Tale.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gândul cel fără de început, cu voire alcătuind gândurile Dumnezeieşti, a pus în mijlocul lor mai mare pe Arhanghelul Mihail, fiind luminat cu împărtăşirile, preafericitul şi strălucit cu înţelegeri de la Dumnezeiasca Stăpânire.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Citeste si: Vasilică Ceterașu și-a întrebat soția la TV cu câți bărbați s-a iubit înainte să fie cu el. Răspunsul Amaliei este surprinzător- bzi.ro

Dimpreună cu Scaunele şi cu Căpeteniile, cu Puterile, cu Stăpânirile şi cu Sfinţitele Domnii, glăsuieşti Treimii cântarea cea sfântă, pururea pomenite Mihaile, mântuindu-ne pe noi cei ce te lăudăm pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slăvind pe Domnul, Făcătorul tuturor, Care pentru milostivire ne-a dat nouă pază mare şi zid şi întărire nesurpată pe Mihail Arhanghelul cel luminos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Minunea naşterii tale Fecioară, se învăţa cu Duhul odinioară grăitorul de cele sfinte, aievea văzându-te Munte Umbros pe tine, din care a venit Sfântul, Dumnezeu Întrupându-Se.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Necredincioşii nu vor vedea mărirea Ta, Hristoase, dar noi pe Tine, Unul Născut, Strălucirea Măririi Dumnezeirii Tatălui, de noapte mânecând, Te lăudăm Iubitorule de oameni.

Citeste si: Rugăciune pentru iertarea păcatelor celor adormiți. Cum să te rogi pentru cei plecați dintre noi

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mihaile cel fără de trup, Arhanghel al Oştirilor Îngereşti, arătatu-te-ai povăţuitor lui Israel cel de demult, cu porunca Celui Ce a odrăslit din Iacov şi S-a arătat oamenilor trupeşte.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndumnezeindu-te pururea cu strălucirile cele fără de materie prin împărtăşirea Dumnezeirii şi nouă ne dai strălucirea cea dătătoare de lumină, mai marele Îngerilor.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfrumuseţatu-s-a Dumnezeiască biserica ta cu darul, că, pogorându-te într-însa, o arăţi noian de tămăduiri şi izbăvitoare patimilor, Mihaile întâiule Înger.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătatu-te-a pe tine Dumnezeu mai Aleasă decât gândurile îngerilor, intrând în pântecele tău Cel fără prihană, Preacurată. Pe Acela roagă-L totdeauna să Se milostivească spre cei ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Strigat-a, mai înainte închipuind îngroparea ta cea de trei zile, proorocul Iona în chit rugându-se: din stricăciune mă izbăveşte Iisuse, Împărate al Puterilor.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţimea credincioşilor se veseleşte, lăudându-te pe tine, Mihaile şi măreşte pe Preasfântul Cuvânt, Care din a Sa bunătate a împreunat pe oameni cu îngerii.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Taberele lui Israel le-ai mântuit arătându-te şi dând Dumnezeieşti porunci, Arhanghele şi ai surpat pe vrăjmaşi şi de tot i-ai pierdut pe ei.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dacă te-a văzut Isus al lui Navi, fiind cuprins de frică şi de cucernicie, ţi s-a închinat, întrebând cinstitul şi sfântul tău nume, cel ce eşti mai marele Îngerilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fericit este poporul care te fericeşte pe tine, Ceea ce eşti pururea Fericită, care ai născut pe Dumnezeu. Acela pentru milostivirea Sa cu negrăită unire pe oameni i-a îndumnezeit.

CONDAC, glasul al 2-lea.

Arhanghele al lui Dumnezeu şi Slujitorule al Dumnezeieştii Măriri, apărătorul oamenilor şi mai marele celor fără de trup, cere pentru noi ce este de folos şi mare milă, cel ce eşti Voievod mai mare al celor fără de trup.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel Ce ai mântuit în foc pe tinerii lui Avraam şi ai ucis pe caldeii, care fără dreptate vânau pe cei drepţi, Prealăudate Doamne, binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe căpeteniile Îngerilor, pe cei cu chipul Dumnezeiesc şi purtători de lumină, pe Mihail şi pe Gavriil, pe Mângâietorii noştri cei buni, părtinitori şi păzitori, cu mare glas prin credinţă să-i lăudăm.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind frumos, cu bună cuviinţă şi cu chip Dumnezeiesc, te-ai făcut căpetenie celor fără de materie, Mihaile Prealuminate; deci rugaţi-vă împreună pentru noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Văzând Gavriil Arhanghelul că s-a sălăşluit întru tine, Fecioară, Cuvântul Cel Veşnic al Tatălui, a strigat: Bucură-te, Scaunul Celui Preaînalt, Binecuvântată.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Mântuitorule al tuturor, Atotputernice, pe cei ce se ţineau de dreapta credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te i-ai rourat şi i-ai învăţat să cânte: toate lucrurile, binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Voievod al Cetelor celor fără de materie, solitor de mântuire al oamenilor, Dumnezeiesc Slu jitor al lui Dumnezeu te-ai arătat, Mihaile, cântând neîncetat: toate lucrurile, binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Doi luminători prealuminaţi, Mihaile şi Gavriile, Arhanghelilor, care luminaţi lumea cu lumina Dumnezeirii celei cu Trei Lumini, goniţi de la noi negura răutăţii.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte ocârmuitori buni, Arhanghelilor, îndreptaţi luntrea sufletului meu către limanul Voirii celei Dumnezeieşti; căci a căzut în viforul păcatelor şi este în primejdie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiind Dumnezeiescul Arhanghel împodobitor de mire, striga ţie: Bucură-te, Mireasă a lui Dumnezeu Nenuntită, Mărirea Îngerilor, Mântuirea şi Apăra­rea oamenilor.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Eva aşadar prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus; iar tu, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit. Pentru aceasta, toţi te mărim.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iată bună podoaba Dumnezeieştii tale case străluceşte, Arhanghele, cu venirea ta cea luminată şi varsă fulgere de minuni, iar cu Dumnezeiescul dar, goneşte totdeauna mulţimea bolilor.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o însoţire frumoasă şi veselă fiind, Arhanghelilor, împliniţi poruncile Stăpânului la cei de pe pământ, scoţându-i din nevoi şi trimiţând tuturor lumină de mântuire cu Dumnezeiescul Duh.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Citeste si: Cea mai puternică rugăciune pentru reușita la examen. Cum să te rogi pentru a primi ajutor divin la un examen

Astăzi se bucură împreună cu noi Cetele celor fără de trup, văzând că de toţi este lăudat acest mare şi luminat Arhistrateg, care cere pentru noi luminare şi iertare de păcate.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiască şi Luminată doime a Arhanghelilor, Mihaile Preacinstite şi Gavriile Preamărite, stând înaintea Cinstitei Treimi, mântuiţi-ne pe noi de vina greşelilor şi de chinul cel veşnic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin glasul Îngerului Gavriil ai zămislit pe Dumnezeu Cuvântul, Preacurată, Care cu cuvântul a alcătuit Oştile cele de sus şi ne-a dat nouă cuvânt a lăuda Sfânta Lui Pogorâre, cea mai presus de cuvânt şi de gând.

 

 

SURSE: doxologia.ro,  crestinortodox.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Cum a reacționat Vlad Gherman, după ce a aflat că fosta lui iubită este într-o relație: "Nu a fost un moment ușor..."

EXCLUSIV Ce ținute au ales finaliștii pentru MAREA FINALĂ Puterea dragostei sezonul 3? Au strălucit de-a dreptul în ultima ediție a emisiunii

Medicii, care nu au certificat verde, riscă să aibă contractul de muncă suspendat timp de 30 de zile

Atenţie Tauri, Balanțe și Scorpioni! 7 zodii vor primi șansa de a rezolva lucrurile

Începe războiul lângă ROMÂNIA! Alertă maximă la graniță: Armata este la frontieră!

BOMBĂ! Gina Pistol și Smiley s-au despărțit! Este SCANDAL IMENS

Anamaria Prodan produce CUTREMUR în România. Imaginea care bagă frica în „amantele lui Reghe” . „Pe mine nu mă doboară nimic”

Femeia pe care Gigi Becali a impresionat-o în trecut: ,,M-a sunat să ne vedem la palat, să ne cunoaştem mai bine”

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies