Calendar Creștin Ortodox 27 mai 2022. Dezlegare la pește. Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul

Calendar Creștin Ortodox 27 mai 2022. Astăzi este zi de dezlegare la pește și Biserica Ortodoxă și credincioșii săi îl cinstesc pe Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul.

Autor: Ioana Enache

In articol:

Calendar Creștin Ortodox 27 mai 2022. Astăzi este zi de dezlegare la pește și Biserica Ortodoxă și credincioșii săi îl cinstesc pe Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul. De asemenea, pe 27 mai sunt amintiți Sf.

Sfințiți Mucenici Eladie și Terapont, episcopal Sardiei și Sf. Mărturisitor Ioan Rusul.

Calendar Creștin Ortodox 27 mai 2022. Cine a fost Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul

Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul a trăit în secolele III-IV și este prăznuit pe 27 mai. Sfântul Iuliu Veteranul a fost  contemporan cu Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin. A primit mucenicia în vremea Marii Persecuții din vremea împăraților Dioclețian și Maximian, în anul 304, când a fost adus la judecată înaintea prefectului locului, pe nume Maxim.

Citeste si: Rugăciuni înainte de Spovedanie. Cum să te rogi înainte să-ți mărturisești păcatele

Prefectul Maxim a fost  anunțat că un soldat veteran, Iuliu, a refuzat să se jertfească zeilor păgâni. Dregătorul a încercat să-l convingă pe veteran să jertfească zeilor, promițându-i o leafă mai mare, dar Veteranul Iuliu a refuzat categoric să renunțe la  credința sa în Hristos pentru bani.

Sfântul Iuliu Veteranul i-a spus dregătorului că preferă să moară pentru Hristos decât să-si jertfească sufletul zeilor păgâni. Văzând curajul lui și credința lui neclintită, dregătorul a poruncit să i se taie capul. Sfântul Iuliu Veteranul a devenit astfel mucenic pe 27 mai 304.

Calendar Creștin Ortodox 27 mai 2022. Dezlegare la pește. Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul

Calendar Creștin Ortodox 27 mai 2022. Dezlegare la pește. Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul

[Sursa foto: doxologia.ro]

Acatistul Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul

"Cum să nu ne minunăm Sfinte Mucenice Iuliu, de stăruinţa ta neclătinată pe piatra credinţei în Piatra vieţii, noi,

cei ce ne tulburăm din pricina valurile necredinţei când se porneşte viforul ispitelor? Ca o carte de aur purtătoare a mărturisirii Cuvântului te-ai arătat lumii îngereşti şi omeneşti, revărsând mirul înţelepciunii cereşti, şi cu sabiarugăciunii tale ai tăiat tot vicleşugul celor întunecaţi de necredinţă, mergând fără împiedicare pe calea muceniciei în cântarea de: Aliluia!

Icosul 1

 

Ne minunăm de vitejia ta, Sfinte Iuliu, că, deşi erai ostaş în armata împăratului pământesc, cu osârdie ai păzit

testamentul Adevărului încredinţat ţie de Împăratul ceresc şi te-ai învrednicit de cununa laudelor acestea:

Bucură-te, ostaş nebiruit în armata Cuvântului;

Bucură-te, vas curat purtător al mirului înţelepciunii;

Bucură-te, că nu ai căzut în cursa deşertăciunilor lumeşti;

Bucură-te, cetăţean al Împărăţiei veşnic luminate;

Bucură-te, slujitor osârdnic al tainelor Adevărului vieţii;

Bucură-te, cunună a vitejiilor împletită cu osteneli muceniceşti;

Bucură-te, aur dumnezeiesc lămurit în focul credinţei;

Bucură-te, că în cuptorul ispitelor ţi s-a vădit credinţa cea tare;

Bucură-te, înfrângerea armatei gândurilor rele;

Bucură-te, căci cu săgeata Cuvântului ai nimicit gândurile necredinţei;

Bucură-te, liman ceresc al celor prigoniţi de ispite;

Bucură-te, zugrăvirea în icoana cuvintelor a adevărului credinţei;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 2-lea

 

Înaintea dregătorului Maxim ai fost adus, Sfinte, pentru că, asemenea celor trei tineri nu ai voit a asculta de

poruncile împăratului pământesc potrivnice lui Dumnezeu, ci ai cântat cu glasul inimii Arătătorului adevărului:

Aliluia!

 

Icosul al 2-lea

 

În cuptorul ispitelor ai fost aruncat mucenice, dar Hristos, Izvorul vieţii, te-a adăpat din destul cu apa

înţelepciunii, ca să stai cu îndrăzneală înaintea celor stricaţi la cuget de necredinţă şi să primeşti de la îngeri cununi

de cântări ca acestea:

Bucură-te, piatră a răbdării nesfărâmată de gândurile vrăjmaşilor;

Bucură-te, adăpare din izvorul Învierii lui Hristos;

Bucură-te, zid nebiruit al Adevărului;

Bucură-te, înfruntarea celor cu viclean cuget;

Bucură-te, scut sfinţit al mărturisirii;

Bucură-te, ruşinarea celor întunecaţi de necredinţă;

Bucură-te, intrare în Împărăţie pe uşa muceniciei;

Bucură-te, vederea mai înainte a răsplătirilor cereşti;

Bucură-te, că te-ai apărat cu sabia cuvântului;

Bucură-te, căci cârma minţii ţi-a fost condusă de Hristos;

Bucură-te, pecete nestricată a mărturisirii;

Bucură-te, că graiurile înţelepciunii Duhului ai mărturisit;

 

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

Citeste si: Calendar Creștin Ortodox 26 mai 2022. Sfântul Apostol Carp, unul dintre cei 70 de apostoli

Condacul al 3-lea

 

Punând mai înainte de slujirea pământească cinstea de creştin şi ţinând neîncetat deschisă cartea inimii pentru a

vedea slovelor Cuvântului spre neîncetata amintire de El, ai stat fără frică înaintea prigonitorului, în cămara inimii

aducând lui Dumnezeu jertfa cântărilor de: Aliluia!

 

Icosul al 3-lea

 

Nu ai voit ca mâinile tale curăţite în râurile rugăciunii să slujească tămâierii statuilor idoleşti, ci ai rămas pe

calea poruncilor lui Hristos, Celui Ce Se face răsplătitor celor ce păzesc cuvântul Lui; pentru aceasta, văzându-te ca

un stâlp neclintit pe temelia credinţei celei adevărate, te împodobim cu flori de cuvinte ca acestea:

Bucură-te, că ai păzitit cu sabia credinţei cuvântul dumnezeiesc;

Bucură-te, stâncă neclintită a Adevărului;

Bucură-te, cel ce te-ai depărtat de groapa înşelăciunii;

Bucură-te, plinitorul testamentului credinţei;

Bucură-te, înger zburând la înălţimi cu aripile iubirii dumnezeieşti;

Bucură-te, că nu te-ai învoit cu sfatul cel viclean;

Bucură-te, cel ce ai căutat comoara slavei dumnezeieşti;

Bucură-te, că ai biruit prin credinţă înşelăciunea idolească;

Bucură-te, suflet cu tărie de diamant;

Bucură-te, oglindă a tainelor luminată de raza Duhului;

Bucură-te, gură a înţelepciunii Cuvântului;

Bucură-te, înfruntarea celor biruiţi de înşelăciune;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 4-lea

 

Dat-ai cezarului plinirea cu osârdie a datoriei în oaste şi lui Dumnezeu neîncetată temere şi ascultare de

poruncile Sale; pentru aceasta şi vrednicia lumească de veteran ai câştigat şi acoperământul milei dumnezeieşti,

cântându-I Stăpânului cu mulţumire cântarea de: Aliluia!

Icosul al 4-lea

 

Dregătorul cel viclean cu blândeţe voia să te aducă la urmarea gândului său, dar s-a lovit de zidul împotrivirii

tale, căci punând în minte osânda veşnică pentru cei care se leapădă de credinţa în Hristos, ai dărâmat pietrele

cugetelor sale deşarte; ne minunăm de vitejia ta în mărturisirea adevărului şi te rugăm a ne întări în credinţă pe noi

cei ce alergăm la limanul rugăciunii tale, aducându-ţi jertfa laudelor noastre smerite:

Bucură-te, apărător nebiruit al zidurilor dreptei credinţe;

Bucură-te, că nu ai căzut în cursa dregătorului viclean;

Bucură-te, că ai aflat plata mărturisirii;

Bucură-te, piatră a înţelepciunii Cuvântului;

Bucură-te, vitejie lucrătoare spre mântuire;

Bucură-te, vas cinstit al tainelor Duhului;

Bucură-te, cunoscătorul testamentului Cuvântului;

Bucură-te, primirea cu milostivire a celor necăjiţi;

Bucură-te, păzitor osârnic al legilor dumnezeieşti;

Bucură-te, stâlp neclintit al mărturisirii;

Bucură-te, flacără nestinsă a dreptei credinţe;

Bucură-te, descoperitorul adâncurilor gândurilor dumnezeieşti;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 5-lea

Citeste si: Ce note au obținut la BAC vedetele. Adriana, fiica cea mică a lui Adrian Minune nu a fost prea norocoasă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

 

Şarpele care a turnat veninul păcatului în urechile Evei căuta să te abată şi pe tine de pe căile credinţei prin

cuvintele otrăvitoare ale dregătorului, dar având vasul inimii din destul plin cu apa Înţelepciunii, ai strigat

Domnului: Aliluia!

 

Icosul al 5-lea

 

Ca pe Iuda voia să te atragă în prăpastia iubirii de arginţi dregătorul, ca să lepezi darul credinţei în Hristos, dar

sfatul lui ai defăimat, ca să te împărtăşeşti de lumina veşnică şi de raze de cuvinte ca acestea:

Bucură-te, căutătorul comorilor cereşti;

Bucură-te, că ai dispreţuit bogăţia vremelnică;

Bucură-te, că nu ai căzut în ispita iubirii de arginţi;

Bucură-te, că pe Mirul Cel nepreţuit ai preţuit;

Bucură-te, că viaţa veşnică ai neguţătorit;

Bucură-te, arătătorul bunătăţilor dumnezeieşti;

Bucură-te, că te-ai împotrivit sfatului viclean;

Bucură-te, că ai iubit bogăţiile vieţii veşnice;

 

Bucură-te, că nu ai căzut în cursele vrăjmaşului;

Bucură-te, râvnitorul darurilor netrecătoare;

Bucură-te, că ai urcat pe culmile mărturisirii;

Bucură-te, aă ai sfărâmat legătura nedreptăţii;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 6-lea

 

Lăudăm bărbăţia ta Sfinte Mucenice Iuliu, căci nelepădându-te în nici un chip de Bărbatul doririlor, Hristos-

Împăratul vieţii, ai cerut dregătorului pedeapsa rânduită creştinilor, întâmpinând pe Mântuitorul cu spicele laudelor

de: Aliluia!

 

Icosul al 6-lea

 

La tăierea capului te-a osândit judecătorul cel străin de tainele credinţei, iar tu primind cu bucurie jertfa pentru

Cel Ce capul Şi-a aplecat pe Cruce, ca să treacă cu vederea păcatele noastre, te-ai învrednicit de cununi de cuvinte

ca acestea:

Bucură-te, zdrobirea capului vrăjmaşului prin plecarea smerită;

Bucură-te, jertfă curată adusă Stăpânului vieţii;

Bucură-te, că gustând din paharul morţii la învierea întru Hristos ai nădăjduit;

Bucură-te, că te-ai făcut moştenitor al zilei neînserate;

Bucură-te, stea luminată de Soarele Hristos;

Bucură-te, stâlp al credinţei întărind Biserica noastră;

Bucură-te, că ne deschizi uşile mărturisirii;

Bucură-te, că aduci pentru noi tămâia rugăciunii;

Bucură-te, că nu te-ai plecat gândului înşelăciunii tiranului;

Bucură-te, că aduci cu îngerii cununi de laude dumnezeieşti;

Bucură-te, că ai înmulţit talanţii rugăciunii în vistieriile cereşti;

Bucură-te, că porţi cu dumnezeiască cuviinţă cununa jertfei tale;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 7-lea

 

Laudă veşnică ai socotit pătimirea cea pentru Hristos, Cel Ce pe Cruce S-a răstignit şi cunună de spini a purtat

pe cap, ca să ne dăruiască nouă odihna nepătimirii în schimbul cununii cântărilor de: Aliluia!

 

Icosul al 7-lea

 

Hristos a gustat din paharul morţii ca să ne învieze pe noi cei otrăviţi de păcat, deschizându-ne porţile vieţii

veşnice; taine din credinţa creştinească ai împărtăşit celui ce avea urechile inimii astupate cu necredinţa şi nu a

înţeles măreţia jertfei lui Hristos, Care a binevoit să primeşti şiragul cuvintelor noastre:

Bucură-te, sălaş al tainelor dumnezeieşti;

Bucură-te, împărtăşirea cuvintelor Vieţii;

Bucură-te, gură deschisă spre slăvirea Stăpânului;

Bucură-te, propovăduitor neînfricat al Adevărului;

Bucură-te, aşteptarea celor făgăduite de Hristos;

Bucură-te, făclie nestinsă a mărturisirii Cuvântului;

Bucură-te, că ai întunecat pe vrăjmaşi cu strălucirea mărturisirii;

Bucură-te, pom duhovnicesc plin de roadele credinţei;

Bucură-te, că străluceşti întru lumina neapropiată;

Bucură-te, izvor al cuvintelor dumnezeieşti;

Bucură-te, că eşti podoaba de aur a mucenicilor;

Bucură-te, că te-ai făcut nouă punte a rugăciunii către Hristos;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 8-lea

 

Moştenitori ai vieţii veşnice ai arătat prin cuvânt pe cei ce mărturisesc pe Surpătorul stricăciunii celui întâi zidit

şi vrednici de veşnica pedeapsă pe cei ce-L tăgăduiesc; înaintea Acestuia plecându-ţi gândul cu evlaviei I-ai cântat

cu glasul inimii: Aliluia!

 

Icosul al 8-lea

 

Vieţuirea împreună cu închinătorii la idoli ai socotit-o moarte, iar moartea pentru Hristos uşă de intrare în viaţa

cea veşnică, pe care ajută-ne, Sfinte Iuliu, să o moştenim şi noi, cei ce îţi dăruim spicele gândurilor noastre smerite:

Bucură-te, că în pământul românesc ai adus rod însutit;

Bucură-te, că ai zdrobit capul şarpelui cu puterea mărturisirii;

Bucură-te, cel ce te-ai încununat cu diadema înţelepciunii;

Bucură-te, că te-ai ridicat deasupra valurilor ispitelor;

Bucură-te, că ai ruşinat pe îndrăzneţul vrăjmaş;

 

Bucură-te, că ai închipuit icoana mărturisitorilor Vieţii;

Bucură-te, că ţi-ai înălţat gândul la Cel pe Cruce înălţat;

Bucură-te, că ai minunat cetele îngereşti cu mărturisirea stăruitoare;

Bucură-te, că ai zdrobit pietrele înşelăciunii de stâlpul credinţei tale;

Bucură-te, că ai urât slava trecătoare a acestei lumi;

Bucură-te, că ai păzit pământul inimii cu sabia credinţei în Hristos;

Bucură-te, nume strălucit înscris în cartea mucenicilor;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 9-lea

 

Ca să te împărtăşeşti de lumina zilei celei neînserate a slavei lui Hristos împreună Sfinţii Săi, ai ales moartea

trupului şi sufletul tău ţi-a fost sădit ca un spic roditor în grădinile Raiului, unde cânţi Lucrătorului mântuirii

tuturor: Aliluia!

 

Icosul al 9-lea

 

Pedeapsa tăierii capului ţi-a rânduit judecătorul cel nedrept care nu a cunoscut pe Judecătorul adevărat al celor

vii şi al celor morţi; dar tu, Sfinte, bucurându-te, că urmezi cu paşi smeriţi lui Hristos pe calea pătimirilor, eşti

întâmpinat de noi pe calea rugăciunii cu aceste cuvinte de cinstire:

Bucură-te, că ai primit cu bucurie paharul pătimirii;

Bucură-te, că te-ai îndulcit de iubirea dumnezeiască;

Bucură-te, că ai ars neghinele înşelăciunii cu focul cuvintelor tale;

Bucură-te, că ai zburat la cer cu aripile muceniciei;

Bucură-te, far strălucit al Ortodoxiei;

Bucură-te, carte scumpă a mărturisirii;

Bucură-te, că la masa îngerească ai fost aşezat;

Bucură-te, că patima lui Hristos ai zugrăvit-o în inimă spre întărire;

Bucură-te, aur lămurit în cuptorul ispitelor;

Bucură-te, munte înalt brăzdat de căile mărturisirii;

Bucură-te, oglindă a strălucirii slavei nevăzute;

Bucură-te, călăuzitorule pe căile mântuirii;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 10-lea

 

Spre locul de osândă mergând, erai întâmpinat de toţi cu sărutări pentru urmarea lui Hristos, dar aveai zugrăvită

în minte icoana Celui Ce scuipări în obraz a primit de la cei în gura cărora a pus cuvânt, ca să urmeze ei îngerilor în

cântarea de: Aliluia!

 

Icosul al 10-lea

 

Un oarecare Isihie, văzându-te înaintemergător al lui pe calea muceniciei, te-a rugat să-l pomeneşti înaintea

Dătătorului de lumină, ca bine să săvârşească şi el calea nevoinţei pentru Hristos; împreună cu acesta şi cu Sfinţii

Mucenici Pasicrat şi Valentin rugaţi-vă Domnului ca întru pocăinţă să săvârşim calea acestei vieţi şi să vedem

lumina vieţii veşnice, aducându-ţi cântări ca acestea:

Bucură-te, spic bogat în roadele virtuţilor;

Bucură-te, mucenic strălucind în cununa Sfinţilor români;

Bucură-te, că adăpi pământul românesc cu ploaia rugăciunii;

Bucură-te, că potoleşti arşiţa patimilor noastre;

Bucură-te, rugător pentru cei aflaţi în focul mărturisirii;

Bucură-te, a lui Isihie nădejde de întărire;

Bucură-te, că alungi de la noi săgeţile ispitelor;

Bucură-te, că ne aperi cu scutul rugăciunii;

Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în porfiră mucenicească;

Bucură-te, că ai ţinut nestins focul iubirii dumnezeieşti;

Bucură-te, cunună de taină a înţelepciunii de sus;

Bucură-te, că ai intrat în cămara mucenicilor;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 11-lea

 

Capul sub sabie ţi-ai pus ca un mieluşel, urmând Celui Ce de voie a pătimit pentru noi, dar îngerii s-au grăbit a

încununa creştetul tău cu a Vieţii cunună gătită ca semn al dragostei dumnezeieşti în cântări de: Aliluia!

 

Icosul al 11-lea

 

Cu rugăciune fierbinte ai pecetluit jertfa ta pentru Adevăr şi, cerând să fii numărat în cetele Sfinţilor martiri, te

veseleşti acum cu toţi mucenicii, primind de la noi cântări ca acestea:

Bucură-te, că te veseleşti în cămara Mirelui Ceresc;

Bucură-te, iubitor al frumuseţilor vieţii veşnice;

 

Bucură-te, că pe calea jertfei ai ajuns la limanul mântuirii;

Bucură-te, că ai cules din grădina inimii spicele mărturisirii;

Bucură-te, ostaş credincios al Împăratului vieţii;

Bucură-te, rază ce zugrăveşte slava Soarelui dreptăţii;

Bucură-te, piatră neclătinată a înţelepciunii Cuvântului;

Bucură-te, limpezime neîntunecată a minţii;

Bucură-te, căci cu ochii sufletului vedeai pe Dătătorul răsplătirii;

Bucură-te, împreună cu marii mucenici rugătorule;

Bucură-te, că pe cerul inimii tale a strălucit Soarele slavei;

Bucură-te, că ţi-ai împodobit sufletul cu a credinţei cunună;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 12-lea

 

Capul tău l-ai adus ca jertfă de mântuire Capului Bisericii, lui Hristos, Dumnezeului nostru, Ce Se poartă pe

scaunul heruvimilor şi primeşte de la toată suflarea jertfa cântărilor de: Aliluia!

 

Icosul al 12-lea

 

Nu aflăm graiuri vrednice a împodobi strălucita-ţi pătimire pentru Adevăr, căci ne minunăm Sfinte Mucenice

Iuliu, de vitejia cu care ai stat înaintea prigonitorilor şi de mărturisirea ta neclintită pentru Hristos; dar valurile

nevoilor cuprinzându-ne, la limanul rugăciunii tale alergăm, întâmpinându-te cu smerite cuvinte de cinstire:

Bucură-te, floare neveştejită în ţarina mucenicilor;

Bucură-te, diamant oglindind frumuseţea nevăzută a Stăpânului;

Bucură-te, cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe ostaş în ceata mucenicilor;

Bucură-te, apărător al zidurilor credinţei;

Bucură-te, cetate luminată de Soarele dreptăţii;

Bucură-te, mieluşel jertfit la masa Înţelepciunii;

Bucură-te, că ai moştenit odihna cea nesfârşită;

Bucură-te, crin înfrumuseţat cu mireasma tare a mărturisirii lui Hristos;

Bucură-te, fagure plin de mierea cuvintelor înţelepciunii;

Bucură-te, ai pus mai presus de toate dragostea lui Hristos;

Bucură-te, că ne îndreptezi pe căile pocăinţei în lumina rugăciunii;

Bucură-te, ostaş biruitor al Împăratului Celui mare;

Bucură-te, Sfinte Mucenic Iuliu Veteranul, zid nebiruit al mărturisirii lui Hristos!

 

Condacul al 13-lea

 

O, Sfinte Mucenice Iuliu Veteranul, cel ce te-ai arătat ostaş al Împăratului ceresc, fiind întrarmat cu sabia

rugăciunii, cu coiful muceniciei şi cu săgeţile cuvintelor mărturisirii Cuvântului, sub platoşa mijlocirii tale ne

păzeşte pe noi de toate ispitele acestei vieţi trecătoare şi cere de la Hristos iertare păcatelor noastre, ca să intrăm pe

uşa mântuirii în cămara Mirelui îmbrăcaţi în haina cea curată a pocăinţei, aducând Stăpânului ca jertfă de

mulţumire cântarea de: Aliluia!"

sursă: doxologia.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Cristina Șișcanu și-a luat soțul și copiii și au plecat din România: „O perioadă de vreo 10-12 zile n-o să mai pot să fiu aici” | EXCLUSIV

Bogdan Mocanu s-a dat de gol că nu mai are iubită! "Sunt indisponibil emoțional" Care mai e relația dintre el și Jador? | EXCLUSIV

Fiul cel mare al Mirelei Vaida a ajuns la medic, cu forța: „S-a ținut de scaunul mașinii, a plâns, n-a vrut să intre în clinică”. Cu ce probleme se confruntă Vladimir

Se aliniază planetele! Vor fi patru zile care vor marca puternic viețile multor zodii

Se schimbă total Legea pensiilor! Şeful Casei de Pensii a confirmat. E oficial

"Am vrut să țin acest regim" Giulia Nahmany ține o dietă drastică! A slăbit 35 de kilograme într-un timp record

Nicolae Ciucă anunță o decizie care va declanșa iureșul în Coaliție. Ce miniștri vor fi puși pe liber

CTP: „Eu nu mă simt mândru pentru David Popovici. Nici România nu are de ce să fie mândră!”

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies