Principalele 11 modificări din Ordonanţa de Urgenţă! Ce se întâmplă cu pensiile, jocurile de noroc, bugetarii şi taxa de poluare pentru autovehicule

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a publicat, în consultare publică, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care introduce mai multe măsuri ce urmează a fi aplicate de anul viitor. O parte dintre cestea au fost anunţate de Eugen Teodorovici într-o declaraţie publică.

Autor: A.V.

1. Pilonul II de pensii

O persoană, participantă la un fond de pensii (administrat privat probabil n.r.), se poate retrage, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond.

În cazul retragerii unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensie privată acestora li se transferă activele cuvenite din care se reţine un comision de retragere reprezentând 2% din aceste active.

După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată decât la cererea expresă a acestora.

Comisionul de administrare se constituie prin:
deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 1%, cu condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond, din care 0,5 puncte procentuale din suma totala ce face obiectul operaţiunii financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii administrat privat să fie virată la Casa Naţională de Pensii Publice;
deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflaţiei; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflaţiei; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu

până la 2 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflaţiei, 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei."

2. Taxa pe lăcomie

Contribuabilii sunt obligaţi să calculeze, să declare şi să plătească taxa pe lăcomie, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe lăcomie.

Media trimestrială ROBOR se stabileşte pe baza ratelor ROBOR la 3 luni şi la 6 luni, calculate şi publicate de Banca Naţională a României pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectuează de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi se publică pe site-ul acestei instituţii.

Cotele taxei pe lăcomie se diferenţiază în funcţie de amploarea depăşirii pragului de referinţă, astfel:

a) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,2%;
b) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 0, 51- 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,4%;
c) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,01- 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,6%;
d) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51- 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,9%.
(4) Dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinţă, cota taxei pe lăcomie de 0,9% se majorează progresiv cu câte 0,3 puncte procentuale la fiecare depăşire cu câte 0,5 puncte procentuale, inclusiv, a pragului de referinţă majorat cu 2 puncte procentuale.

3. Vestitul Fond pentru Dezoltare şi Investiţii va da împrumuturi pentru UAT-uri

Se înfiinţează Fondul de Dezvoltare si Investitii, gestionat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, printr-un cont de disponibil. Acesta va avea anual anumite plafoane şi nu va fi alimentat cu 10 miliarde de lei, aşa cum se anunţa iniţial. Sumele aflate in contul fondului au destinatie speciala si nu pot fi executate silit.

Fondul se utilizează pentru finanţarea proiectelor de investiţii ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în domenii prioritare precum sănătate, educaţie, apă-canalizare, reţea electrică etc.

Sursa de finanţare a Fondului o reprezinta imprumuturile în lei, acordate din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. Valoarea totala a împrumuturilor acordate Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză este in limita sumei de 10 miliarde euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al BNR la data intrarii in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Împrumuturile se acorda la solicitarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză prin hotărâre de Guvern emisa anual în limita plafoanelor aprobate, pe o perioada de 5 ani cu tragere integrală şi o dobândă de 1% pe an. Sumele ramase neutilizate din valoarea împrumutului acordat se restituie de Comisia Naţionala de Strategie şi Prognoză în primele 30 de zile calendaristice ale anului următor acordării.

4. Pensii

Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menţine la 1.100 lei şi începând cu 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% şi este de 1.265 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, se menţine la 640 lei şi începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% şi este de 704 lei.

5. Bugetarii nu vor fi plătiţi pentru orele suplimentare

Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 2019- 2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.

Excepţie face personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

6. Taxarea la jocuri de noroc

Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc au obligaţia de a plăti o taxă anuală reprezentând 3% din totalul taxelor de participare încasate în anul precedent, cu excepţia organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă sau jocuri de noroc on line care au obligaţia de a plăti o taxă anuală de 5% din totalul taxelor de participare încasate în anul precedent.

Aceştia calculează, declară şi plătesc taxa la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii februarie a anului fiscal următor celui în care s-a încasat taxa de participare.

Organizatorul de jocuri de noroc care se înfiinţează în cursul anului are obligaţia de a plăti o taxă lunară reprezentând 3% din totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă, cu excepţia organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă sau jocuri de noroc on line care au obligaţia de a plăti o taxă lunară de 5% din totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă. Taxa se calculează, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. În această situaţie taxa anuală nu se va mai datora în anul următor celui de înfiinţare.

7. Preţul de vânzare a gazelor

În perioada 01.04.2019 – 28.02.2022, producătorii, inclusiv filialele acestoora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economicare desfăşoară atât activităţi de extracţie cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizori şi clienţi finali eligibili.

În aceastâ perioada, producatorul are obligaţia să vândă cu prioritate către furnizori, în condiţii reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici, din productia curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare.

Producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei nu vor mai incheia contracte de vanzare cu livrare pe teritoriul României, la preturi mai mari de 68 lei/MWh. Diferentele de costuri de achizitie din anii 2018 si 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preturile practicate, se vor recupera pana la data de 30.06.2022, conform reglementarilor ANRE.

Pretul de achizitie plătit de furnizori pentru gazele din producţia internă curentă necesare pentru acoperirea consumului clienţilor finali nu poate depăşi valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător.

8. Restituirea taxei de poluare pentru autovehicule

Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent astfel:
a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018- 30 iunie 2019;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 30 iunie 2019."

Sumele rămase de restituit, reprezentând timbru de mediu pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, până la data de 30 iunie 2019.

9. Prevederi speciale pentru domeniul construcţiilor

În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art 60 pct. 5, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit.a) se reduce cu cota de 3,75%.

10. Acciza la ţigări

În perioada 1 ianuarie 2019- 31 martie 2019 acciza specifică pentru ţigarete este de 372,73 lei/1.000 ţigarete.

Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie.

11. Fără rapoarte pe hârtie pentru entităţile publice, din august 2019

Până la data de 31 iulie 2019, în paralel cu utilizarea sistemului naţional de raportare, entităţile publice au obligaţia de a întocmi şi de a depune situaţiile financiare şi celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidenţa contabilă, pe suport hârtie, în formatul şi la termenele stabilite de normele contabile în vigoare şi de a depune bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legislaţiei în vigoare la unităţile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.

Începând cu data de 1 august 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate.

 

Sursă 

Distribuie pe:
Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Toţi şoferii din Bucureşti trebuie să afle! Maşinile vor fi ridicate

Cum va circula metroul de Crăciun şi Revelion. Anunţul oficial făcut de Metrorex

Andreea Mantea dă de bănuit! Fanii au luat-o imediat la întrebări: „Pentru cine este a treia portie?”

8 zodii se vor concentra asupra propriilor dorințe

SE SCHIMBĂ HARTA României! Vestea cea mare venită chiar acum: Direcția a fost dată

Jador, de urgență la spital! Artistul a avut nevoie de perfuzie la primele ore ale dimineții

Când se termină războiul. Omul lui Putin s-a scăpat și a spus

CTP: „Eu nu mă simt mândru pentru David Popovici. Nici România nu are de ce să fie mândră!”

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies